Vilkår for bruk

Ved å bruke nettstedet godtar du å være bundet av vilkårene for bruk slik de lyder til enhver tid. Hold deg informert om oppdateringer av disse vilkårene for bruk til enhver tid. For bruk av nettstedet vårt gjelder følgende vilkår i den til enhver tid gjeldende versjon.
 

1.            Tilgjengelighet av nettstedet

Semper forsøker å sørge for at nettstedet alltid er tilgjengelig. Det er imidlertid ikke utelukket at nettstedet tidvis er utilgjengelig med eller uten forhåndsvarsel av tekniske årsaker eller for vedlikehold. Et krav fra brukeren om uavbrutt tilgjengelighet av innholdet på nettstedet kan ikke oppfylles. Semper har rett til å endre informasjonen på nettstedet når som helst uten varsel eller til å innstille tilbudet.

2.            Opphavsrett

Hele innholdet på vårt nettsted er beskyttet av opphavsrett. Som bruker har du ikke rett til å reprodusere, endre, distribuere eller offentlig gjenskape nettsider og innhold (bilde, tekst, grafikk, tabeller, produktbilder, videoer, musikk, databaser) helt eller delvis uten uttrykkelig tillatelse fra Semper. Bruk av innholdet er kun tillatt dersom og i den utstrekning det er uttrykkelig angitt på enkelte undersider på nettstedet.

3.            Sempers erstatningsansvar

3.1 Grunnleggende prinsipper

Informasjonen på og bruken av nettstedet skjer på brukerens eget ansvar.

Dersom Semper gjør seg skyldig i et brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse, det vil si slike forpliktelser, hvis oppfyllelse er nødvendig for å oppfylle kontraktens formål, er brukerens erstatningskrav begrenset til erstatning for kontrakts typiske, forutsigelige skader. Ovennevnte begrensninger gjelder også til fordel for de juridiske representantene og agentene til Semper, dersom krav rettes direkte mot disse.

Utelukket fra ovennevnte begrensninger er krav i henhold til produktansvarsloven og krav om erstatning som følge av skader på liv, lemmer, helse eller skader på grunn av forsettlig eller grovt uaktsomt pliktbrudd.

Uavhengig av disse prinsippene gjelder følgende videre bestemmelser.

3.2 Ansvar for eget innhold og tilgjengelighet

Alt innhold som stilles til disposisjon for brukeren på nettstedet, har blitt sammensatt med stor grundighet. Semper påtar seg imidlertid ikke noe ansvar (enten uttrykkelig eller underforstått) for nøyaktigheten, fullstendigheten, påliteligheten eller aktualiteten til innholdet som er publisert på nettstedet www.organix.no.

Semper er spesielt kun ansvarlig i henhold til prinsippene angitt i punkt 3.1 for eventuelle direkte eller indirekte, tilfeldige skader eller følgeskader som oppstår som følge av å besøke nettstedet eller bruk av informasjon, dokumenter, instruksjoner eller anbefalinger som gis på dette nettstedet eller midlertidig utilgjengelighet av nettstedet.

3.3 Ansvar for tredjepartsinnhold, spesielt koblinger til tredjepartsnettsteder

Vårt nettsted inneholder elektroniske koblinger til eksterne nettsteder tilhørende tredjeparter. Plasseringen av slike koblinger er kun gitt for å informere og som en ekstra tjeneste for brukerne av nettstedet vårt, uten at vi dermed uttrykker en anbefaling, et samtykke eller en støtte når det gjelder det koblede innholdet eller å gjøre innholdet til vårt eget. På tidspunktet for oppretting av koblingen var det så vidt vi kunne bedømme ikke noe ulovlig innhold på nettstedene vi henviser til. Vi har imidlertid ingen innflytelse på utformingen eller oppdateringen av innholdet på de koblede nettstedene. Kun den respektive operatøren for det aktuelle nettstedet er ansvarlig for utformingen og innholdet på de koblede nettstedene. Vi påtar oss ikke noen garanti eller noe ansvar for eksistensen, nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten eller lovligheten av utformingen og innholdet på koblede nettsteder, og vi er kun ansvarlige i henhold til prinsippene nevnt i punkt 3.1. Hvis du blir oppmerksom på et lovbrudd, ber vi om meddelelse, slik at vi har kan fjerne eventuelle koblinger. 

4.            Innkobling av tredjeparter

Semper har iht. bruksavtalen rett til å benytte seg av tredjeparters tjenester til å oppfylle våre plikter og til å innkreve ytelser som skal oppfylles av brukeren.

5.            Overføring av rettigheter og plikter iht. denne avtalen

Semper har rett til å overføre rettigheter og plikter som følger av denne avtalen til tredjeparter uten å måtte rapportere dette separat.

6.         Personvern/personopplysninger

Informasjon om innsamling og behandling av dine personopplysninger ved bruk av nettstedet fremkommer i vår personvernerklæring.

7.         Endringer og tillegg til enkelte vilkår

Semper kan når som helst endre disse bruksvilkårene. Semper vil ikke kunngjøre endringer og tillegg til disse bruksvilkårene separat. De trer i kraft umiddelbart etter offentliggjøring av dem ved det første besøket på nettstedet fra brukerens side. Gjeldene bruksvilkår er alltid de vilkår som ved tidspunktet for nettsidens anvendelse.